top of page

ANA TÜZÜK

YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1- Derneğin Adı: “YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA Derneği” dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, yutma bozuklukları tanı ve tedavisinde konu ile ilgili uzmanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; işbirliğini desteklemek, yutma bozuklukları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, yutma bozuklukları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, yutma bozuklukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, yutma bozuklukları ile ilgili teknolojilerin hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, yutma bozukluklarına sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzenlemektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  mesleki ve bilimsel birlikteliği ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak, 
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için, ilgili vakıf, dernek ve federasyonlarla işbirliğinde bulunmak, gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, 
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri siyasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek içinplâtformlar oluşturmak,
15-Dernek siyasetle uğraşmaz (meşgul olmaz). 

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- MADDE 5.  ÜYE OLABİLME KOŞULLARI 
Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tip üyeliği vardır. 

MADDE 3 A. Asli üye olabilme koşuları: 
a)      Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 
b)      5253 sayılı dernekler kanununun 3. maddesinde belirtilen koşullara uymak, 
c)   Yutma bozuklukları alanında çalışan lisans ve lisans üstü eğitime sahip meslek mensubu olmak, 
d)   Üyelik giriş aidatını ödemek ve yıllık aidatları ödemeyi kabullenmiş olmak, 
e)   Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak. 
f)   Fahri üye iken, daha sonra yayınlanacak bir yönergede belirtilecek asli üyeliğe geçiş koşullarını yerine getirmek. 
g)Derneğe üyelik başvurusu iki asil üyenin önerisi ile yapılabilir. Derneğe üye olmak isteyen kişi iki asil üyenin imzasını da içeren başvuru formunu eksiksiz doldurup iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.     
h)Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
ı) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan tüzel kişiler de bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

MADDE 3 B. Fahri üye olabilme koşulları: 
a)      Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 
b)      5253 sayılı dernekler kanunun 3. maddesinde belirtilen koşullara uymak, 
c)      Asıl üyelik için eğitim koşulları karşılanmadığı halde ancak derneğe ve amaçlarına değerli hizmetlerde bulunmuş kişilere Dernek Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik ünvanı verilebilir.
d)     Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak. 

MADDE 3 C. Onursal üye olabilme koşulları

a) Derneğin tanıtımı, toplumsal farkındalık, politika geliştirme, hizmeti yaygınlaştırma gibi
konularda etkili çalışmalar yapan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulunun önerisi ve
genel kurulun onaylaması ile onursal üye olabilirler.
b) Onursal üyeler dernek aidatı ödemezler,
c) Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı bulunmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

Madde 3 D. Dernek Aidatı:
Derneğe ilk girişte 100 TL ve yıllık aidat olarak da 100 Türk Lirası alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. (konulması gerekli madde). 

Üyelikten Çıkma
MADDE 4
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma
MADDE  5
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6- Kamu haklarından mahrum edilme veya Dernekler kanununda belirtilen sebeplerle derneğe üye
olamayacak duruma gelmek.
7- Üyeliğe müracaatlarında verdikleri dilekçe ve üyelik bilgi fişinde hakikate uymayan beyanda 
bulunma
8- Söz ve yazı ile derneği toplum önünde haksız olarak, küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, 
derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler. 
Üyelikten çıkarma  yönetim kurulu veya genel kurul üyelerinin l/5'inin teklifi ve genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının onayı ile olur. Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler fakat toplantıda oy veremezler. Kurulun alacağı karar kesindir. İtiraz edilemez. 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Dernek  Organları
MADDE 6. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul, 
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4- Disiplin/Etik Kurulu'dur.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
MADDE 7.  GENEL KURUL'UN OLUŞTURULMASI 
Genel Kurul Derneğin en yetkili ve üst organı olup asil üyelerden oluşur. Fahri üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler ancak oy kullanamazlar ve organlarda görev alamazlar.   

MADDE 8 . GENEL KURULUN TOPLANTI USULÜ, ZAMANI VE YERİ 
a)      Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir defa NİSAN ayında olağan bir şekilde, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine bildirilen yerde toplanır. (Genel kurulu kanunun hak verdiği en uzun sürede -3 yıl- yapmakta yarar var. Hem oluşturulan yönetim kuruluna 3 yıl çalışma süresi verilmiş olur. Şimdiki haliyle genel kurulu yıllık toplayıp, yönetim kurulunu 2 yıllık seçmek iş gücünü artırır.)
b)      Olağanüstü toplantı: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asil üyelerinin 1/5'inin çağrısı üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır. Bu şekilde olağanüstü toplantı talebi halinde Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek asil üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.   

MADDE 9. GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ 
a)    Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve bu üyeleri en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtecek şekilde bir gazetede ilan ederek veya yazılı ya da elektronik posta ile duyurarak toplantıya çağırır. Bu duyuruda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İki toplantı arasındaki zaman yedi günden az veya altmış günden fazla olamaz. 
b)   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,  ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen usullere göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
c) Yönetim kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 10. TOPLANTI YETER SAYISI 
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan asil üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.   

MADDE 11. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 
a)      Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum tutanakla tespit edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ve yeterli sayıda başkan vekili ve katip asil üyeler arasından açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına  teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
b)      Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi için toplantıda hazır bulunan asil üyelerin en az 1/10'nin teklifi gereklidir. 
c) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 12.  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 13. GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA BİÇİMLERİ 
Derneğe asil üye olarak katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Genel Kurul'da fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararları üçte iki çoğunlukla, diğer kararlar salt çoğunlukla alınır. 

MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI 
Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul'ca gizli oy, açık tasnif yöntemiyle, asil üyeler arasından iki yıllık bir süre için seçilir. En yüksek oy alan ilk 7 kişi asil, sonraki 5 kişi ise yedek üye olarak görev alır. Derneği Yönetim Kurul'u temsil eder. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulunu başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı onu temsil eder. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden boşalma olunca yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu toplanarak çalışma usulünü belirler. Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Sebep bildirmeden en çok üç toplantıya gelmeyen veya sebep bildirse de bir yıl boyunca toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer. 

MADDE 15 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Dernekler kanununda belirtilen kayıt ve defterleri tutmak.Derneğin konu ve amacına uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak, uygulamak, kanun, tüzük vekongre kararlarına uygun olarak cemiyetin işlerini yürütmek.c) Derneği temsil etmek veya temsil etme yetkisini uygun gördüğü genel kurul üyelerine vermek, 
d) Derneğin yıllık çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak,
e) Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak, Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”ni yönetmelikte  gösterilen biçim ve ebatta bastırmak.f)     Gerektiğinde Tüzük değişikliklerini hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak, 
g)      Genel Kurul için gündem hazırlayıp toplantıyı gerçekleştirmek. 
h)       Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, 
ı)     Derneğe üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyip karar vermek (Dernek toplantılarından önceki iki hafta içinde üye kaydı kabul edilmez.) 
j)     T.C. vatandaşı olmayanların Dernek'e üyeliklerinin kabulü halinde bunları on gün içinde valiliğe bildirmek, 
k)      Genel kurul toplantılarında alınan kararları yerine getirmek, 
l)       Önemli görülen konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere komisyonlar oluşturmak, bu komisyonların çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak, 
m)      Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretlerini belirlemek, işe alınma veya ilişki kesme işlemleri hakkında karar vermek, 
n) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, tespit etmek ve bu kişiler adına yönetmelikte belirtilen şekilde “Yetki Belgesi” düzenleyerek mülki idare amirliği dernekler birimine vermek, 
o) Yerleşim yeri değişikliğini, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri yönetmelikte belirtilen formları uygun olarak doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek,
p) Dernek tüzügü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 16. DENETLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ 
Denetleme Kurulu Genel Kurul'ca iki yıl için gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerden birini başkan seçer. Denetleme kurulu yılda bir kez Dernek hesaplarını denetler. Denetleme sonuçlarını en az 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunar. Gerekli hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırır. 

MADDE 17.  DİSİPLİN/ETİK KURULUNUN OLUŞTURULMASI 
Disiplin/Etik Kurul'u Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Disiplin/Etik Kuruluna aday olan dernek üyesinin, çalıştığı hiçbir yerde mesleki uygulamaları ile ilgili disiplin cezası almamış olmak ve tarafsızlığı ve saygınlığı tüm üyelerce kabul ediliyor olması gerekir.   

MADDE 18.  DİSİPLİN/ETIK KURULU'NUN GÖREVLERİ 
a)      Yönetim Kurulu'nun üyelerle ilgili belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği hakkında tahkikat başlatmak, tahkikata gerekli üyeleri taahütlü mektupla davet etmek, gelenlerin savunmalarını almak, gelmeyenlerin de gıyaplarında evrakları inceleyip gerekli kararları vererek Yönetim Kurulu'na bildirmek; 
b)      Üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek amaçlarına ve tüzüğüne aykırı harekette bulunan üyeler hakkında, eylemlerinin içeriği veya önemine göre uyarma kınama veya Dernekten çıkarma cezası vermek konusunda Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 

MADDE 19. İÇ DENETİM 
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun görevlerini ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından yılda bir kez derneğin denetimi gerçekleştirilir ve sonuçlar en az 15 gün içinde yönetim kuruluna bildirilir. Yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlanan rapor genel kurula sunulur. 

Mali hükümler 
MADDE 20 - DERNEĞİN GELİRLERİ 
Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir: 
a) Giriş aidatı ve üyelik aidatı 
b) Derneğe gerçek ve tüzel kişilerce yapılan bağışlar ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü yardımlar, 
c)  Dernekçe yayınlanan kitap ve dergiler, geliştirilen ölçme ve değerlendirme araçları, hazırlanan bilgisayar programları, vb'den sağlanan gelirler, 
d)  Düzenlenen eğlence, piyango, balo, kokteyl, yemek,  konser, yarışma gibi etkinliklerden sağlanan gelirler, 
e) Dernek tarafından üyelere yönelik olarak tertiplenecek sürekli eğitim kursları, konferanslar, kongreler; veya resmi ve özel kurumlara proje danışmanlığı, kişilere verilen özel bilimsel hizmetler karşılığında sağlanacak bağış veya gelirler, 
f) Dernek mallarından elde edilen gelirler veya bankada bulunan paralardan elde edilen faiz ve ikramiyeler, 
g) Diğer gelirler. 

MADDE 21.  DERNEĞİN GİDERLERİ 
Derneğin giderlerini amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı harcamalar veya çalıştırdığı personel giderleri oluşturur.  2500 TL'ye kadar olan giderler başkanın kararı ile harcanır. Toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulur. 2500 TL'nin üzerinde olan giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Kasada bulundurulabilecek miktar 1000 TL’nin üzerinde olamaz.

MADDE 22.  GELİR VE GİDERDE USÜL 
Dernek gelirleri Alındı belgesi ile toplanır ve giderler için harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Doğrudan Dernek banka hesabına yatırılan aidat ve bağışlar için, bağış yapan tarafından istenmedikçe, ayrıca alındı belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Bağış ve aidatları toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar Ankara valiliğince onanır. 

MADDE 22- TUTULACAK DEFTERLER 
Yıllık brüt geliri her yıl resmi olarak ilan edilen değerden az olduğu sürece işletme hesabı esasında, bu miktarı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler aşağıdakilerdir:
1)  Karar Defteri
2)  Üye Kayıt Defteri
3)  Evrak Kayıt Defteri
4)  Demirbaş Defteri 
5)  İşletme Hesabı Defteri
6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri 
b) Bilanço esasında tutulacak defterler aşağıdakilerdir:
1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler.
2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri
Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 23 - BORÇLANMA USULLERİ 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.   

MADDE 24. Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Çeşitli hükümler 
MADDE 25.  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Dernek tüzüğü toplantıda hazır olan üyelerin en az 2/3'ünün kabul oyu ile değiştirilir. 

MADDE 26.  DERNEĞİN FESHİ 
Derneğin ve mal varlığının feshine, taşınamaz mallarının satışına, taşınır malların devrine, satılmasına bunlar üzerinde aynı haklar tesisine Genel Kurul karar verir. Ancak, toplantı gündeminde bu konunun bulunması, ve oy hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. 

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak fesih kararı toplantıda mevcut üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınabilir. 

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde mevcut varlıkların nereye devredileceğine de karar verilir ve işlemler son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yürütülür. Varlıkların nereye devredileceğine karar verilmediğinde veya dernek kendiliğinden sona erdiğinde bütün varlıkları Türkiye Kızılay Derneğine (???) devredilir. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yutma Bozuklukları Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği
Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ
Ayşe KARADUMAN, Numan DEMİR, Selen SEREL, Bülent SİVRİ, Esra ÖZCEBE, Aysel YÜCE, Hasan ÖZEN, Umut AKYOL, Meral TOPÇU, Aydın YAĞMURLU, Hülya KAYIHAN. Sefik HOSAL, Kıvılcım GÜCÜYENER, Nilgün KARAAĞAOĞLU, Nural KİPER, Uğur ÖZÇELİK, Mithat HALİLOĞLU, Sevim ERDEM ÖZDAMAR. Gonca SENNAROĞLU, Songul AKSOY, Meryem TEKÇİÇEK  

Bu tüzük 27 (Yirmibir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.
Dernek kurucuları (en az yedi gerçek veya tüzel kişi)  tarafından imzalanmış olan (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan)  iki adet kuruluş bildirimi  ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
a)  Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış üç adet dernek tüzüğü,
b)  Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
c)  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi, 
d)  Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e)   Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
f) Dernek merkezlerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

bottom of page